Partnerzy

Park Naukowo-Technologiczny Świerk, który działa w ramach NCBJ, zajmuje się komercjalizacją wyników badań naukowych oraz zaprasza przedsiębiorców do współpracy poprzez wspólne podejmowanie projektów z naukowcami z NCBJ. Park Naukowo-Technologiczny Świerk  współpracuje z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi, a jednym z jego zadań jest przekazywanie informacji o przetargach prowadzonych w tych ośrodkach badawczych.

Obraz
Naukowo-Technologiczny Park Świerk
Poznaj departamenty NCBJ
Obraz
Laboratorium Badań Materiałowych

 

Laboratorium Badań Materiałowych (LBM)

Laboratorium LBM realizuje badania zarówno niszczące, jak i nieniszczące w zakresie szeroko pojętego materiałoznawstwa. Specjalizuje się w badaniach reatestacyjnych i diagnostycznych materiałów konstrukcyjnych oraz ich połączeń spawanych. Od ponad 30. lat LBM jest uznawane za akredytowane laboratorium badawcze (AB 025) przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). 

Do kluczowych usług tego laboratorium należą m.in. badania:

 • metalograficzne metali i ich stopów,
 • własności mechanicznych metali i ich stopów nienapromienionych i napromienionych w temperaturze pokojowej,
 • mechaniki pękania metali i ich stopów.
Obraz
Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych

 

Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych (LPD)

To akredytowane laboratorium (AB567 i AP070) prowadzi badania z zakresu pomiaru skażeń biologicznych i środowiskowych oraz wzorcowania i kalibracji aparatury dozymetrycznej. 

W zakres tego laboratorium wchodzi badanie próbek:

 • środowiskowych,
 • biologicznych,
 • technologicznych,
 • środowiska pracy.
Obraz
cis

 

Centrum Informatyczne Świerk (CiŚ)

Centrum dostarcza najwyższej jakości usługi informatyczne na rzecz krajowych podmiotów związanych z sektorem jądrowym. Projektuje i realizuje symulacje procesów związanych z energetyką jądrową i konwencjonalną.

CIŚ Centrum Informatyczne Świerk (cis.gov.pl)

Do kluczowych usług, którymi zajmuje się CiŚ, należą:

 • projektowanie aparatury medycznej,
 • analiza techniczna w energetyce konwencjonalnej,
 • opracowanie rozwiązań w oparciu o sztuczną inteligencję,
 • projektowanie instalacji HPC i infrastruktury IT.
Obraz
zdaj

 

Zakład Aparatury Jądrowej HITEC (ZdAJ)

Zakład oferuje projektowanie, produkcję i serwisowanie specjalistycznych urządzeń dla sektora przemysłowego i medycznego.

http://hitecpoland.eu/o-nas.html

Obraz
Instytut Fizyki Jądrowej

 

Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk zajmuje się badaniami:

 • podstawowymi, 
 • interdyscyplinarnymi,
 • stosowanymi.

Oprócz tego Instytut skupia się na ekspertyzie, analizach i usługach naukowych. Jego klientami są prywatni klienci i różne inne podmioty. Odnosi się to do zwłaszcza do dozymetrii czy ochrony radiologicznej, ale także do pilnowania skażenia środowiska czy metod jądrowych stosowanych w geofizyce poszukiwawczej.

W Instytucie działają cztery laboratoria z metodami akredytowanymi. Pierwsze trzy to laboratoria badawcze, a czwarte to laboratorium pomiarowe:

 1. Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej (NLD).
 2. Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych (NLR).
 3. Laboratorium Analiz Promieniotwórczości (NLP)
 4. Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych (NLW).

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM) jest instytutem badawczym kategorii B+.

Podstawową strukturę organizacyjną IFPiLM tworzą zakłady naukowe:

W ramach Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy działają ponadto następujące struktury organizacyjne:

Badania prowadzone w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy stanowią obszar obejmujący przede wszystkim wykorzystanie kontrolowanej fuzji jądrowej do generacji energii użytecznej (elektrycznej), w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska. Badania te mają strategiczne znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego oraz ekonomicznego wspólnoty państw europejskich i całego świata.

Obraz
IFPiLM-logo

IFPiLM pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego Euratom-Fusion, do zadań którego należy wspieranie uczestnictwa polskich jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów w programach realizowanych przez europejskie konsorcjum EUROfusion i organizację Fusion for Energy (koordynującą i finansującą udział UE w międzynarodowym projekcie ITER).

 

Pracownicy naukowi prowadzą także badania związane z oddziaływaniem plazmy na powierzchnię ścianek komory, znajdujących się w kontakcie z plazmą. Badania skupiają się na głównych wyzwaniach technologii fuzyjnych, jakimi są utrzymanie plazmy oraz problem wysokich strumieni ciepła i promieniowania jądrowego (neutronów i promieniowania gamma) w oddziaływaniu z powierzchniami konstrukcyjnymi, w szczególności z powierzchniami dywertora służącego do usuwania zanieczyszczeń z komory tokamaka.

 

W IFPiLM prowadzone są badania z wykorzystaniem własnych generatorów plazmy impulsowej typu plasma focus: PF-1000U i PF-6. Ważnym kierunkiem badawczym i rozwojowym, uprawianym w IFPiLM na podstawie doświadczenia zdobytego przez IPPT PAN we współpracy z francuskim przemysłem kosmicznym, są badania plazmowych sterowników dla sztucznych satelitów kategorii CubeSat. 

 

W ramach działalności rozwojowej analizowane są możliwości zastosowań technologicznych prowadzonych badań oraz doskonalone są stosowane techniki pomiarowe. IFPiLM wykonuje na zlecenie badania odporności urządzeń, w tym awioniki, na wyładowania atmosferyczne.

 

Szeroka współpraca międzynarodowa IFPiLM przejawia się udziałem polskich naukowców w wielu europejskich i światowych programach badawczych: JET, W7-X, ASDEX, TCV, WEST, PALS, ELI, COMPASS, LHD, MAST, CFETR, JT-60SA, EAST oraz ITER i DEMO.

 • Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Logo Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Finansowanie projektu: Projekt pt. „Wielka Nauka dla Polskiej Innowacyjności”, nr rejestracyjny projektu:  NdS/543816/2022/2022 finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

 • Logo EESA
 • Logo ESO
 • Logo ESS
 • F4E-logo
 • Logo European XFEl
 • Logo CERN
 • Logo ITER
 • polfel-logo