Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w związku z prowadzeniem Portalu zrzeszającego przedstawicieli polskich firm i instytucji w ramach Projektu „Wielka Nauka dla Polskiej Innowacyjności”

 

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w NCBJ, na adres podany powyżej lub pod adresem iod@ncbj.gov.pl.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w związku z realizacją ww. Projektem.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

  Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania
  Obsługa działań związanych z realizacją Projektu "Wielka Nauka dla Polskiej Innowacyjności"Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez   Administratora  obejmujących wykonanie obowiązków określonych umową, porozumieniem lub projektem (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
  Ewentualne ustalanie i dochodzenie roszczeń  lub obrona przed nimiUzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f  RODO), który polega na ochronie jego praw i dochodzeniu roszczeń
  Wypełnienie obowiązków związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejNiezbędność przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o rachunkowości)
  Wypełnienie obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji archiwalnejNiezbędność przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach)
  Przetwarzanie danych na podstawie zgodyPrzesłanką legalizującą  przetwarzanie  może być Pani/Pana wyraźna zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom wspierającym wewnętrzne działania NCBJ (np. kancelarie prawne, podatkowe, audytorzy, dostawcy systemów i rozwiązań), podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być inne podmioty i osoby, które na podstawie stosownych umów podpisanych z NCBJ przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest NCBJ, bądź wobec których NCBJ zobowiązany jest do wykazania rozliczalności projektu/umowy/porozumienia.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w wiążącej strony umowie/porozumieniu/projekcie, przez okres wymaganej archiwizacji, przez okres przysługujący na dochodzenie ewentualnych roszczeń, a także przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), chyba że usunięcie danych osobowych nie jest możliwe stosownie do art. 17 ust. 3 b), d) lub e) RODO oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w NCBJ Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych
 10. Nie będzie Pani/Pan podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
 11. Pani/Pana dane osobowe otrzymujemy od Pani/Pana bezpośrednio albo od podmiotu, który wskazał Panią/Pana jako osobę występująca w jego imieniu.
 12. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez NCBJ obejmuje dane osobowe niezbędne do prowadzenia portalu w związku z realizacją Projektu „Wielka Nauka dla Polskiej Innowacyjności”, tj.: imię, nazwisko, adres służbowy do kontaktu, e-mail, nr telefonu.
 13. Umieszczenie  przez Panią/Pana swojego wizerunku ma charakter dobrowolny i nie jest niezbędnydla wprowadzenia informacji o podmiocie, w którego imieniu Pani/Pana występuje.
 • Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Logo Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Finansowanie projektu: Projekt pt. „Wielka Nauka dla Polskiej Innowacyjności”, nr rejestracyjny projektu:  NdS/543816/2022/2022 finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

 • Logo EESA
 • Logo ESO
 • Logo ESS
 • F4E-logo
 • Logo European XFEl
 • Logo CERN
 • Logo ITER
 • polfel-logo